مطالب مهمی که در رابطه با تغذیه و جیره ی آبزیان باید بدانید

روش های تغذیه آبزیان گوناگون می باشد. در یک سیستم پرورشی، به منظور دستیابی به حداکثر رشد و بهترین کارآیی غذایی از یک جیره خاص، عواملی ه...

ادامه مطلب