آبزیان, ماهی, وبلاگ

انواع فرآورده های جانبی از ماهی که خواص بسیار خوبی دارند


محصولات فراوری شده از ماهی

آبزیان زنده (fish Live):

فرآورده هایی از آبزیان – امـروزه تقاضـا بـرای آبزیـان زنـده در بعضـی از کشـورها وسعت و ابعاد بیشـتری را بـه خـود اختصـاص می دهنـد و انواعـی از آبزیـان زنـده در رسـتوران ها و سـوپرمارکت ها به فـروش می رسـند و ایـن تقاضـا هـر روز افزایـش می یابـد. در کشـور مـا نیـز عرضـه ماهی قـزل آلای زنـده در سـال های اخیـر در بعضی از مراکـز عرضه می شـود.

 

محصوالت تازه فیله شده (Fresh products fillet fish):

بـا اسـتفاده از بسـته بندی های مناسـب ماننـد اتمسـفر اصلاح شـده (MAP )و سـایر روش ها، ماهـی را تمیز و اسـتخوان گیری کـرده و به صـورت فیلـه عرضـه می نماینـد. و به راحتی حمل چنیـن محصولاتـی عموما صـورت می گیـرد. ایـن محصـول در مـورد سخت پوسـتان نیـز صـدق می کنـد امـا صـادرات تـون ماهیان بـه این شـکل از ارزش و اعتبـار بالایی به ویـژه در کشـورهایی مثـل ژاپـن و امریـکا برخوردار است. شما می توانید برای خرید انواع آبزیان تازه و همچنین خرید ماهی سالمون نروژی وارداتی به سایت زدبازار سر بزنید.

 

فرآورده هایی از آبزیان

محصولات منجمد

ً در بسـته بندی های ایمـن و در دمـای کنترل شـده سـردخانه های صنعـت 22 – الی 30- ایـن محصـولات نگهـداری میگردنـد کـه تـا زمـان نیـاز بـازار، کیفیـت آنهـا افـت ننماید یـا دچـار فسـاد نشـوند. ایـن محصـوالت بـه صورتهـای مختلـف از فیلـه گرفتـه در ابعـاد گوناگـون، ماهـی کامـل، شـکم خالـی یـا به صـورت چرخ شـده، منجمد می شـوند. روش هایـی چـون فریزرهای صفحـه ای (Plate Freezer ) تونـل انجمـاد (freezer blast Air) غوطه وری (Immersion) ، انجمـاد انفـرادی IQF و غیره در
این زمینـه کاربـرد دارند.

 

فرآورده های دودی شده (products Smoked):

دود علاوه بـر خشـک کردن فـرآورده، بـه دلیل وجـود دسـته ای از ترکیبـات موجود در آن خاصیت ضـد میکروبی نیـز دارد و مهم تـر از آن، طعـم و مـزه مطلوبـی بـه محصـول می بخشـد. ایـن فرآورده هـا در بسـیاری از نقـاط ایـران مصـرف می شـوند و قابلیـت صنعتی شـدن دارند. در سـطح جهانی نیز خواهـان زیاد دارند. نـرخ برخی از محصـولات دودی شـده بـه روش هـای صنعتـی در کشـوری چون فرانسـه دو برابـر نرخ تازه آن اسـت.

 

محصولات خشک شده (products Dried):

در بافـت آبزیـان درصـد زیادی آب وجود دارد که عامل فعالیت باکتری ها اسـت (activity Water)با اسـتفاده  کشـورهای آسـیای جنوبی و جنوب از روش هـای صنعتـی می تـوان اقـدام به تهیـه این محصولات نمـود. عمدتا کشورهای اسیای جنوبی و جنوب شـرقی از تولید کننـدگان مهم این فرآورده ها هسـتند.

 

فرآورده های شور (ptoducts Salted):

آبزیـان نیـز هماننـد بسـیاری از مـواد غذایـی بـا قـرار گرفتـن در محیط هـای غلیـظ و جـاذب آب، شـور می شـوند نکتـه مهـم در ایـن فـرآورده درصد نمک افزوده شـده و نوع نگهداری آن اسـت. بسـیاری از محصولات دودی نیـز ابتـدا شـور یا نمک سـود می شـوند. ایـن محصولات نیز در میان کشـورهای آسـیای جنوبـی و جنوب شـرقی خریـداران بسـیاری دارنـد درحالیکـه ایـن کشـورها خـود از مهمتریـن تولیدکننـدگان ایـن محصـول هستند .

 

محصولات و فرآورده های ترش (products Marinated):

بـا کاهـش pH محیـط ماهـی می تـوان از رشـد و تکثیـر باکتری هـا جلوگیـری کـرد و در ضمـن، محصـول جالب توجهـی تولیـد کـرد مارینـاد بـرای بسـیاری از ماهیـان ریـز یـا غیرمعمـول و حتی پرورشـی کاربـرد دارد و به عنـوان چاشـنی دارای پروتئیـن به ویـژه در کشـورهای اروپایـی و به ویـژه اسـکاندیناوی مورداسـتفاده قـرار می گیـرد.

فرآوری آبزیان

فرآورده هایی از آبزیان

سس ماهی (sauce Fish):

بـا اسـتفاده از باکتری هـای تخمیرکننـده پروتئیـن ماهـی می تـوان اقـدام بـه تهیـه محصـولات سـس ماهـی نمـود. محصولـی کـه به عنـوان یک چاشـنی بسـیار مناسـب و مطلـوب در بسـیاری از کشـورهای جهان مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.

 

محصولات سوریمی(Surimi products):

سـوریمی یـا خمیـر ماهـی، درواقـع گوشـت اسـتخوان گیری شـده و چـرخ شـده آبزیـان اسـت کـه مـورد شستشـو بـا آب نمـک قـرار می گیـرد. ایـن محصـول را به صـورت منجمـد و با افـزودن مـواد نگهدارنـده معمول در سـردخانه ها یـا فریزرهـا نگهـداری می نماینـد. سـوریمی از ماهیـان ریـز، غیرمعمـول و یـا نامتعـارف تولیـد می شـود و مبنـای بسـیاری از فرآورده هـای نویـن و بازارپسـند دریایـی اسـت بسـیاری از محصـولات ماننـد سوسـیس ماهـی sausage Fish کالبـاس ماهـی ham Fish کیـک ماهـی cake Fish کراکـر یـا چیپس ماهـی chips Fish دلمـه ماهـی otak کبـاب ماهـی، شـامی ماهـی burger Fish کوفتـه ماهـی Fish ball کلوچـه ماهـی patty Fish اشـترودل ماهـی strudel fish و یـا فرآوردههـای تقلیـدی ماهـی Fish products Imitation از سـوریمی یـا گوشـت ماهـی تهیـه  می شـوند.

 

محصوالت کنسروی (products Canned):

محصـولات کنسـروی نیـز یکی از روش های اسـت کـه می توان آبزیـان را برای مدت طولانی سـالم نگهداری نمایـد. امـروزه محصـولات کنسـروی آبزیـان سـهم بزرگی از تولیـدات را به خـود اختصاص می دهـد به طور ی که کشـورهای توسـعه یافته حـدود 20 درصـد تولیدات خود را بـه محصولات کنسـروی اختصاص داده انـد. و خود نیز از مصرف کننـدگان بـزرگ این نوع محصولات هسـتند.

 

پودر ماهی (powder Fish):

یکـی دیگـر از فرآورده هـای دریایـی پـودر ماهـی مـورد مصـرف در پـرورش دام و طیـور و همچنیـن پـودر سـوپ ماهـی مـورد مصرف انسـان اسـت. این نوع فـرآورده در بعضـی از مناطق عمدتـا فـرآوری آبزیـان، ماهیـان دورریـز صیـد ضمنـی و ذخایـر بعضـی از آبزیـان ریز تولید می شـود.

 

محصولات جانبی (products food – Non)

علاوه بـر محصـوالت خوراکی، محصـولات جانبی دیگری نیـز از آبزیان و ضایعـات آنها تولید یا اسـتخراج می شـود کـه در صنایـع دیگـر ازجمله صنایع پتروشـیمی، داروئـی، آرایشـی، آب و فاضالب، صنایع چرم سـازی، پزشـکی و غیره کاربـرد دارند.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *