آبزیان, ماهی, وبلاگ

فرآوری آبزیان و محصولات متنوع جانبی از آن ها

دسـته بندی تولیـد و عرضـه محصـولات دریایـی

آبزیان زنده (fish Live)

فرآوری آبزیان – امـروزه تقاضـا بـرای آبزیـان زنـده در بعضـی از کشـورها دامنـه و ابعـاد بیشـتری را بـه خـود اختصـاص می دهـد و انواعـی از آبزیـان زنـده در رسـتوران ها و سـوپرمارکت ها به فـروش می رسـند و ایـن تقاضـا هـر روز افزایـش می یابـد. در کشـور مـا نیـز عرضـه ماهی قـزل آلای زنـده در سـالهای اخیـر در بعضی از مراکـز عرضه می شـود.

محصولات تازه فیله (Fresh products fillet fish)

بـا اسـتفاده از بسـته بندی های مناسـب ماننـد اتمسـفر اصلاح شـده (MAP) و سـایر روش ها، ماهـی را تمیز به صـورت فیله و اسـتخوان گیری کـرد عرضـه می نماینـد. ایـن محصـول در مـورد سخت پوسـتان نیـز صـدق میکنـد. صـادرات تـون ماهیان بـه این شـکل نیز  از ارزش و اعتبـار بالینـی به ویـژه در کشـورهایی مثـل ژاپـن و امریـکا برخوردار است.

محصولات منجمد (products Frozen)

در بسـته بندی های ایمـن و در دمـای کنترل شـده سـردخانه های صنعـت 22 – درجه سانتی گراد انجام می شود. ایـن محصـولات عمومـا در  30 -درجـه سـانتی گراد (بـه نحـوی نگهـداری میگردنـد کـه تـا زمـان نیـاز بـازار، کیفیـت آنهـا افـت ننماید یـا دچـار فسـاد نشـوند.

ایـن محصـولات بـه صورت هـای مختلـف از فیلـه گرفتـه در ابعـاد گوناگـون تـا ماهـی کامـل، شـکم خالـی یـا به صـورت چرخ شـده، منجمد میشـوند. روش هایـی چـون فریزرهای صفحـه ای Plate Freezer  تونـل انجمـاد freezer blast Air ,غوطه وری Immersion انجمـاد انفـرادی IQF و غیره در این زمینـه کاربـرد دارند.

بیشتر بدانید: تهیه چرم بسیار مرغوب از ضایعات پوست آبزیان

 

فرآوری آبزیان

 

فرآوری آبزیان:

فرآورده های دودی شده  (products Smoked)

دود علاوه بـر خشـک کردن فـرآورده، بـه دلیل وجـود دسـته ای از ترکیبـات در آن خاصیت ضـد میکروبی نیـز دارد و مهم تـر از آن، طعـم و مـزه مطلوبـی بـه محصـول می بخشـد. ایـن فرآورده هـا در بسـیاری از نقـاط ایـران مصـرف می شـوند و قابلیـت صنعتی شـدن دارند.

در سـطح جهانی نیز خواهـان زیاد دارند. نـرخ برخی از محصـولات دودی شـده بـه روشهـای صنعتـی در کشـوری چون فرانسـه دو برابـر نرخ تازه آن اسـت.

محصولات خشک شده (products Dried)

در بافـت آبزیـان درصـد زیادی آب وجود دارد که عامل فعالیت باکتری اسـت activity Water . کشـورهای آسـیای جنوبی و جنوب شـرقی از تولیدکننـدگان مهم این فرآورده ها هسـتند.

فرآورده های شور  ptoducts Salted

آبزیـان نیـز هماننـد بسـیاری از مـواد غذایـی بـا قـرار گرفتـن در محیط هـای غلیـظ و جـاذب آب، شـور میشـوند نکتـه مهـم در ایـن فـرآورده درصد نمک افزوده شـده و نوع نگهداری آن اسـت.

بسـیاری از محصولات دودی نیـز ابتـدا شـور یا نمک سـود می شـوند. ایـن محصولات نیز در میان کشـورهای آسـیای جنوبـی و جنوب شـرقی خریـداران بسـیاری دارنـد درحالی کـه ایـن کشـورها خـود از مهمتریـن تولیدکننـدگان ایـن محصـول هستند .

محصولات و فرآورده های ترش products Marinated

بـا کاهـش pH محیـط ماهـی میتـوان از رشـد و تکثیـر باکتری هـا جلوگیـری کـرد و در ضمـن، محصـول جالب توجهـی تولیـد کـرد مارینـاد بـرای بسـیاری از ماهیـان ریـز یـا غیرمعمـول و حتی پرورشـی کاربـرد دارد و به عنـوان چاشـنی دارای پروتئیـن به ویـژه در کشـورهای اروپایـی و به ویـژه اسـکاندیناوی مورداسـتفاده قـرار میگیـرد.

سس ماهی sauce Fish

بـا اسـتفاده از باکتریهـای تخمیرکننـده پروتئیـن ماهـی میتـوان اقـدام بـه تهیـه محصـولات سـس ماهـی نمـود. محصولـی کـه به عنـوان یک چاشـنی بسـیار مناسـب و مطلـوب در بسـیاری از کشـورهای جهان مورداسـتفاده قـرار میگیـرد.

 

فرآوری آبزیان

 

فرآوری آبزیان – محصولات سوریمی Surimi products

سـوریمی یـا خمیـر ماهـی، درواقـع گوشـت اسـتخوان گیری شـده و چـرخ شـده آبزیـان اسـت کـه مـورد شستشـو بـا آب نمـک قـرار میگیـرد. ایـن محصـول را به صـورت منجمـد و با افـزودن مـواد نگهدارنـده معمول در سـردخانه ها یـا فریزرهـا نگهـداری می نماینـد.

سـوریمی از ماهیـان ریـز، غیرمعمـول و یـا نامتعـارف تولیـد می شـود و مبنـای بسـیاری از فرآورده هـای نویـن و بازارپسـند دریایـی اسـت بسـیاری از محصـولات ماننـد سوسـیس ماهـی sausage Fish کالبـاس ماهـی ham Fish کیـک ماهـی cake Fish ،کراکـر یـا چیپس ماهـی chips Fish دلمـه ماهـی otak کبـاب ماهـی، شـامی ماهـی burger Fish کوفتـه ماهـی Fish ball کلوچـه ماهـی patty Fish اشـترودل ماهـی strudel fish و یـا فرآورده هـای تقلیـدی ماهـی Fish products Imitation از سـوریمی یـا گوشـت ماهـی تهیـه می شـوند.

محصولات کنسروی products Canned

محصـولات کنسـروی نیـز یکی از روش هایی اسـت کـه می توان آبزیـان را برای مدت طولانی سـالم نگهداری نمایـد. امـروزه محصـولات کنسـروی آبزیـان سـهم بزرگی از تولیـدات را به خـود اختصاص می دهد به طوری که کشـورهای توسـعه یافته حـدود 20 درصـد تولیدات خود را بـه محصولات کنسـروی اختصاص داده انـد. و خود نیز از مصرف کننـدگان بـزرگ این نوع محصولات هسـتند.

پودر ماهی powder Fish

یکـی دیگـر از فرآورده هـای دریایـی پـودر ماهـی مـورد مصـرف در پـرورش دام و طیـور و همچنین پودر سـوپ ماهـی مـورد مصرف انسـان اسـت. این نوع فـرآورده در بعضـی از مناطق عمدتـا فـرآوری آبزیـان، ماهیـان دورریـز صیـد ضمنـی و ذخایـر بعضـی از آبزیـان ریز تولید میشـود.

محصولات جانبی products food – Non

علاوه بـر محصـولات خوراکی، محصـولات جانبی دیگری نیـز آر آبزیان و ضایعـات آنها تولید یا اسـتخراج می شـود کـه در صنایـع دیگـر ازجمله صنایع پتروشـیمی، داروئـی، آرایشـی، آب و فاضالب، صنایع چرمسـازی، پزشـکی و غیره کاربـرد دارند.

تصویر وضعیت موجود صنعت فرآوری کشور

تعـداد واحدهـای صنایـع شـیلاتی و ظرفیـت مراکز فـرآوری آبزیان کشـور و رونـد تغییرات آنهـا از ابتدای سـال 1382 تـا پایـان سـال 1392  طبـق آمـار مذکـور، ظرفیـت کارخانه هـای کنسـرو از 449 میلیـون قوطـی در سـال 1382 بـه 569 میلیـون قوطی در سـال 1384 افزایش یافتـه اسـت و ایـن تعـداد تا سـال 1393 ثابـت باقی مانده اسـت. به عبارت دیگـر، ظرفیت تولید کنسـرو ظـرف 5 سـال از رشـدی برخـوردار نبـوده اسـت.

امـا ظرفیـت کارخانه هـای پـودر ماهـی ظـرف ایـن مـدت از 1100 تـن در روز بـه 921 تـن کاهـش یافته اسـت. این مشـکل بـه کمبود مواد اولیه شـامل تـون ماهیان برای کارخانه هـای کنسـرو و کیلـکا، ماهیان سـطح زی ریـز  بـرای کارخانه های پـودر ماهی بازمی گردد. که طی ایـن مـدت از رشـد کافـی برخـوردار نبوده انـد.

ظرفیت های سـردخانه های نـوار سـاحلی نیز پس از تجربه رشـد 25 درصـدی در برنامـه چهـارم رشـد صفـر را در صیـد سـالهای 90-1382 تجربـه کـرده اسـت. ظرفیتهای فـرآوری نیـز بـا الگویی مشـابه، ابتـدا رشـد 12 درصدی را تجربه و سـپس با رکـود مواجه گشـته اند.

عمده تریـن اقلام صـادرات آبزیـان بـه خـارج از کشـور شـامل خاویـار، میگـو، ماهـی و سـایر آبزیان اسـت. طبق آمار سـازمان شـیلات ایران مقدار صادرات خاویار طی ده سـال گذشـته به شـدت کاهـش یافتـه اسـت امـا در موضـوع میگـو و ماهی و سـایر آبزیان طی ده سـال گذشـته بـه ترتیب از رشـد 2 و 5 برابـری برخـوردار بـوده اسـت.

 

فرآوری آبزیان

 

دانش فنی تولید فیش برگر و فیش فینگر از کپور نقره ای

خلاصه مشخصات فنی فنآوری:

مـاده اولیـه بـرای تهیـه ایـن محصـول گوشـت ماهـی کپـور نقـره ای اسـت. بـرای تولیـد ایـن محصـول پس از انتقـال ماهـی در مجـاورت یـخ بـه آزمایشـگاه، فرآیند سـر و دم زنـی، فلس گیـری و خارج کـردن امعاء و احشـاء انجـام گرفتـه و ماهـی پـس از چرخ شـدن، در قالب فرمول هـای مختلف حـاوی مواد پرکننـده، ترکیبات مکمـل پروتئیـن و کربوهیـدرات مثـل گلوتـن، پلـی فسـفات ها، نشاسـته و … تهیه شـده و ازنظـر ارزش غذایی، زمـان مانـدگاری و پارامترهـای مختلـف شـیمیایی، میکروبـی و ارگانولپتیـک مـورد ارزیابـی قـرار گرفتند.

نتایـج نشـان داد کـه فرمـول حـاوی 70 درصـد ماهـی بهترین نتایـج را به همراه داشـته اسـت. فیش فینگـر تهیـه شـده از ماهیـان پرورشـی دارای کمترین تغییـرات شـیمیایی و میکروبی در طول 6 مـاه نگهداری در دمـای 18 -درجـه سـانتیگراد بـوده اسـت. نتیجه گیـری کلـی طـرح حاکـی از آن اسـت کـه بـا تولیـد این محصـول ارزش افـزوده ایـن ماهـی افزایـش چشـمگیری یافته اسـت

فناوری تولید کنسرو و سوخاری کوفته ball Fish از گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای

خلاصه مشخصات فنی فنآوری:

در ایـن فـنآوری از گوشـت چـرخ شـده ماهـی بـرای تولیـد فیش بال اسـتفاده شـد. بـرای تولیـد محصول مناسـب چهـار نـوع نشاسـته گنـدم، ذرت، سـیب زمینی و تاپیوکا به صـورت جداگانـه و مخلوط دو نوع نشاسـته بـه نسـبت مسـاوی در 15 ،10 ،5 درصـد بـا 80 درصـد گوشـت چـرخ شـده ماهی کپـور نقـرهای در 30 تیمار مـورد آزمـون قـرار گرفـت و بـا شـاهد بـدون نشاسـته مقایسـه شـد.

از افزودنی هـای مجـاز و طعم دهنده های طبیعـی، پیـاز، سـیر، نمـک، تخممـرغ، ادویـه بـرای کلیـه تیمارهـا و شـاهد به طـور یکسـان اسـتفاده شـد.
ویژگی هـای مـورد ارزیابـی در ایـن تیمارهـا نسـبت بـه تیمارهـای 15 ،5 درصـد نشاسـته برتـری داشـتند.

در مخلـوط 10 درصـدی نشاسـته های گنـدم، ذرت، سـیبزمینی و تاپیوکا، مخلوط نشاسـته سـیب زمینی و گندم 5 درصـد سـیب زمینی، 5 درصـد گنـدم  از نظـر شـاخص های بـو، طعـم و بافـت، بالاتریـن امتیـاز را نسـبت به سـایر مخلوط هـای نشاسـته دارا بـود. ایـن محصـول به صـورت کنسـرو شـده، سـوخاری شـده در بسـته بندی مختلـف تولید شـد.

 

فرآوری آبزیان

 

فناوری تولید سوسیس غنی شده از گوشت ماهی پرورشی کپور نقره ای

خلاصه مشخصات فنی:

سوسـیس ماهـی از گوشـت چـرخ شـده ماهـی کپـور نقـره ای 65 درصـد گوشـت چرخ شـده ماهـی با 12 درصـد روغـن سـویا بـا مخلوطـی از مـواد پرکننـده و افزودنی هـا ضمـن اسـتفاده از روغن هایی با پایـه گیاهی و روغـن ماهـی تولیـد می شـود علـت اسـتفاده از ماهـی کپـور نقـرهای صیـد غالـب آن در بیـن کپـور ماهیان پرورشـی و قیمـت بـه نسـبت ارزان آن بـوده اسـت .

سوسـیس به عنـوان یـک فـرآورده غذایـی مورد پذیـرش همگانـی کـه به ویـژه در برخـی از گروه هـای جامعـه مورد اسـتقبال زیـادی قرار میگیـرد، فرآورده ای اسـت که در حـال حاضـر بـا نسـبت های متفاوتـی از گوشـت گوسـاله و بـا فرمول هـا و بسـته بندیهای مختلـف تولیـد و عرضـه می شـود.

در ایـن فـنآوری، امـکان جایگزینـی بخشـی از سوسـیس تهیـه شـده با گوشـت قرمز توسـط ارزان قیمـت با ارزش تولیـد سوسـیس بـا گوشـت ماهی کپـور نقرهای به عنـوان ماده اولیه در دسـترس و نسـبتا ارزش تغذیـه ای بالا به عنـوان فـرآورده ای جدید انجام شـده اسـت . در حال حاضر کارخانه فیله شمال با برند زیگزاگ اقداماتی موثری در تولید سوسیس و کالباس ماهی داشته است و توانسته با موفقیت این محصول را وارد بازار کند.

دانش فنی تولید اسنک حجیم شده از ترکیب ذرت و ماهی

خلاصه مشخصات فنی فناوری:

اسـنک حجیم شـده مشـهور بـه پفک نمکـی بـرای اولیـن بـار بـا اسـتفاده از ترکیـب گوشـت ماهـی کپور نقـرهای و ذرت بـه دو صـورت اسـتفاده مسـتقیم از گوشـت ماهـی و نیـز تولیـد کنسـانتره پروتئین تولید شـد.

فرمول مناسب بـا توجـه بـه حداکثـر میـزان پروتئیـن، حداکثـر پذیـرش مصرف کننـدگان، حداکثـر ضریـب انبسـاط اسـنک و حداقـل بـوی ماهـی در فرمـول حـاوی 15 %گوشـت ماهـی و 85 %بلغـور ذرت در پایـه اسنک تعیین شد. همچنین مدت ماندگاری محصول در صـورت اسـتفاده از Poly Oriented-Biaxillary PropyleneMetalized از طریـق آزمایش هـای شـیمیایی و میکروبـی و ارزیابـی حسـی مطابـق بـا اسـتاندارد موسسه استـاندارد و تحقیقـات صنعتی ایـران (معـادل اسـنک ذرت معمولـی) 6 ماه تعیین شد.

در ایـران چنیـن محصولـی در سـطح تحقیقاتـی و تولیـد انبوه برای اولین بـار صورت گرفته اسـت. در خارج از ایـران برخـی مطالعـات مشـابه از سـایر غلات و آبزیان و بـه روش اکسـتروژن غیرمسـتقیم در مجلات علمی خارجـی گـزارش شـده امـا ایـن محصـول دارای مشـابه خارجـی نیسـت.

محصولاتـی بـا عنـوان اسـنک ماهی یـا سـایر آبزیـان در بازارهـای جهانـی عرضـه می شـود کـه محصـولات خشک شـده آبزیـان اسـت و نه اسـنک حجیم شـده یـا اسـنک حجیم شـده غلات بـا اسـانس ماهـی و آبزیان. لـذا بـرای اولین بـار در جهـان در تولید تجاری قـرار گرفته اسـت. تولیـد محصولـی مغـذی و جایگزینـی آن بـا محصـولات کـم ارزش پفک نمکـی به طوریکـه ارزش غذایـی ماهـی بـا سـهولت مصـرف اسـنک ها باهـم ترکیب می شـود.

این طـرح در ایـران دارای سـه عنوان ثبـت اختراع و یـک تأییدیـه از بنیـاد ملـی نخبـگان بـوده و شـرکت گلفـام طالئـی بـا خریـد دانش فنی بـه مدت 5 سـال با پرداخـت نقـدی مبلـغ 150 میلیـون ریـال و تأمیـن هزینه هـای تحقیقاتی بیـش از 250 میلیون ریال در سـال 1387 نسـبت بـه احـداث کارخانـه در قزویـن بـه ظرفیت اسـمی 800 تن در سـال اقـدام و پس از اخـذ پروانه سـاخت و اسـتاندارد نسـبت بـه تولید انبـوه اقدام نمود.

ایـن محصول تاکنـون جوایز زیـادی را در بخش صنعت و نیـز از مراکـز علمی دریافت کرده اسـت و محصولات آن در سـبد مصرف کنندگان کشـور قـرار دارد. در ضمن، اسـتفاده از منبـع ماهـی کپـور نقـرهای کـه یـک ماهی بـا تولید زیـاد و قیمت کم محسـوب میشـود، توانسـته بـه تولیـد و مصـرف این مـاده غذایی در کشـور مسـاعدت کند.

دانش فنـی تولید پنیر ماهی cheese Fish از کپـور نقره ای بـا اسـتفاده از روش Acid Coagulation
خلاصه مشخصات فنی فنآوری:

در این فناوری از پروتئین ماهی برای تولید پنیر استفاده شد. استخراج پروتئین ماهی و تهیه پنیر ماهی با انتخاب فرمول های مختلف حاوی درصدهای مشخص مایه پنیر و آب نمک انجام گرفت.

سپس با فرمولاسیون های مختلف پنیر ماهی و پنیر معمولی مقایسه و درنهایت ارزش غذایی پنیر ماهی و زمان ماندگاری آن تعیین شد. در این فنآوری، برای رسوب و جم آوری پروتئین های سارکوپالسمیک از اسید استیک 5 ٪و سانتریفیوژ استفاده شده و پنیر ماهی با فرمول 53 ٪ پروتئین سارکوپالسمیک تغلیظ شده، 18 %آب، 18 %روغن، 3 %سویا،3 ٪نشاسته، 5/0 فسفات، 4/0٪ طعمدهنده ها، 1 ٪گلوتن، 1٪شیر خشک، 1/0٪ اسانس پنیرتهیه می شود .

 

فرآوری آبزیان

 

دانش فنی تولید بستنی ماهی با استفاده از پروتئین های تغلیظ شده ماهی فیتوفاگ

خلاصه مشخصات فنی فنآوری:

در ایـن فـنآوری درصدهایـی مختلـف از شـیر در فرمولاسـیون تولید بسـتنی 30 ،50 و 70 درصد از شـیر بـا مقادیـر مناسـب پروتئیـن تغلیـظ شـده ماهـی FPC جایگزیـن شـد و محصـول تولید شـده بـا هریـک از درصدهـا مـورد آنالیـز شـیمیایی، حسـی و میکروبـی قرار گرفـت درنهایـت جایگزینـی 30 %از شـیر مصرفی با FPC مطلوب تشـخیص داده شـد.

دانش فنی تولید کره کم چرب بـا اسـتفاده از ژلاتیـن استخراج شـده  کپور ماهیان پرورشـی

خلاصه مشخصات فنی فنآوری:

در ایـن فـنآوری اسـتخراج ژلاتین از پوست واسـتخوان ماهیان کپـور نقـرهای molitrix Hypophthalmicthys و کپـور معمولـی carpio Cyprinus  صـورت می گیـرد.

در مرحلـه نهایـی، نمونه ها پس از تغلیظ و خشـک شـدن در دمـای 65 درجـه سلسـیوس، به صـورت ورقه هـای نـازک شـکننده ژلاتین، به رنگ زرد روشـن و شـفاف تبدیل و توسـط آسـیاب خانگـی بـه پودر نـرم تبدیل و پـودر ژلاتین حاصـل در بسـته های نایلونی بـا دربنـدی غیرقابل نفوذ بـه هـوا و بخـارآب، در دمـای محیـط نگهـداری می شـود. کره کم چـرب به میـزان موردنیـاز بر پایـه ژلاتین ماهی پکتین تهیه می شـود.

سـاختار کلی این محصول متشـکل از دو فاز آبی و فاز چربی اسـت. مواد مورداسـتفاده برای سـاختن فاز آبی، شـامل پودر شـیر و شـیر بدون چربی ژلاتین ماهی تولید شـده در این تحقیق پکتین با درجه اسـتری شـدن 69-66 درصد، کلرید سـدیم خوراکی و سـوربات پتاسیم بوده است. اسپرید تهیه شـده در داخل ظروف مخصـوص بسـته بندی کـره 25 گرمـی ریختـه، روی آن سـلفون کشـیده و جهت جلوگیـری از نفوذ نور، بسـته ها با ورقه آلومینیومی پوشـانیده می شـوند.

فرآوری آبزیان:

دانش فنی روش بهبود بافت و قابلیت پذیرش فینگر ماهی کپور نقره ای

خالصه مشخصات فنی فناوری:

در ایـن فـنآوری بـا توجـه بـه اهمیـت بـالای پکتیـن در بهبود بافـت ژله ای گوشـت ماهـی، از پکتین بـا درجه اسـتری پاییـن جهـت اسـتفاده به عنـوان بهبوددهنـده بافت اسـتفاده شـد. پلـی سـاکاریدها و پروتئین هـا ترکیبات هیدروکلوئیـدی غذایـی هسـتند کـه نقـش مهمـی در سـاختار، مقاومت و خـواص عملکـردی غذاهای عمـل آوری شـده دارنـد.

منظـور از ترکیبـات هیدروکلوئیـدی ترکیباتـی اسـت کـه قـدرت ژلـه ای دارند و تأثیـر زیـادی در قوام دهـی و بهبـود بافـت فرآورده هـای غذایـی دارنـد، نظیـر تأثیر متقابـل پروتئیـن – کربوهیـدرات در مـواد غذایی که در آن پروتئیـن سـهم عمـده ای در فرآورده هـای گوشـت و ماهـی دارد.

مـواد هیدروکلوئیدی نظیر پکتین، نشاسـته و کاراگینـان ترکیباتـی هسـتند کـه در مـواد غذایـی جهـت بهبود خـواص مکانیکـی بافت ژلـی مورداسـتفاده قرار میگیرنـد. بـا توجـه بـه اهمیـت بـالای پکتیـن در بهبود بافـت ژله ای گوشـت ماهـی در ایـن فـنآوری از پکتین با درجـه اسـتری پاییـن جهـت اسـتفاده به عنـوان بهبود دهنده بافت اسـتفاده شـد.

بـا توجـه بـه اینکـه ماهی کپور نقره ای بیشـترین سـهم تولید ماهیـان گرم آبی کشـور را به خـود اختصاص داده اسـت، لـذا بیـش از سـایر گونه هـا مورد توجـه موسسـه قـرار گرفته اسـت. این ماهی بـه دلیل برخـورداری از برخـی خصوصیـات ازجملـه وجـود اسـتخوان های ریـز در بافـت عضلـه به انـدازه کافی جـای خود را در سـبد مصـرف بـاز نکرده اسـت.

یکـی از راه هـای افزایش قابلیـت پذیرش ایـن ماهی تولیـد محصولات بـا ارزش افزوده از گوشـت چـرخ شـده آن اسـت. بـه همیـن دلیل بـا اجـرای پروژه ها مذکـور محصولاتـی ازجمله برگـر، فینگر، سوسـیس، کوفتـه، بسـتنی، اسـنک ماهی از گوشـت چرخ شـده آن تولید شـد. در ایـن میان دو محصـول برگر و اسـنک ماهـی ، بـه بخـش خصوصـی واگذارشـده اسـت. محصـول پفک ماهـی تحت عنـوان پف فیش توسـط بخـش خصوصـی بـه بازار عرضه شـده اسـت.

این محصول توانسـته اسـت ضمـن افزایش مصرف سـرانه ماهـی بخصـوص بـرای کـودکان، محصـول پفـک را کـه از ارزش غذائـی بالایی برخوردار نیسـت، بـه یک غذای مفیـد تبدیـل کنـد. محصـول برگـر ماهـی فیتوفـاگ نیز چندین سـال اسـت که توسـط بخـش خصوصی تحت نظـارت مرکـز فـرآوری آبزیـان موسسـه تحقیقـات علـوم شـیلاتی کشـور تولید و بـه بـازار عرضه می شـود. این محصـول یـک فـرآورده غذایـی آمـاده مصرف اسـت کـه معایب غذاهـای آمـاده دیگر را نـدارد.

سـایر پروژه های انجـام شـده، قابلیـت واگـذاری بـه بخـش خصوصـی را بـرای تولیـد صنعتـی دارد. اقدامـات انجـام شـده آثـار اجتماعـی – اقتصـادی و فرهنگـی به شـرح ذیل داشـته اسـت:

  • شـروع فعالیت ها در صنایع شـیلاتی کشـور با توسـعه کارخانه های کنسـرو ماهی آغاز شـده اسـت. با شـکل گیری تحقیقـات و بـا اجـرای پروژه هـای کاربردی، مصـرف از حالت تک محصولی خارج شـده و دسـتاورد انـواع فرآورده هـای تحقیقاتـی در اختیـار بخـش اجـرا قـرار گرفتـه و بخصـوص در گـروه تولیـدات فرآورده های آمـاده مصـرف محصـولات متنوع وارد بازار مصرف شـده اسـت.

 

  • تنوع بخشـی بـه محصـولات شـیلاتی ماهیـان گرمابی، فرهنـگ مصرف آبزیـان را بین مـردم بخصوص آنهایی کـه بـا خریـد و آماده سـازی ماهیان بخصـوص ماهیان پرورشـی مشـکل دارند، افزایش داده اسـت.

 

  • تولیـد محصـولات بـا ارزش افـزوده از ضایعـات ماهیـان پرورشـی ماننـد تولید کـره رژیمـی از ژلاتین ضایعات کپـور ماهیـان نیـز می تواند آثـار اقتصادی و افزایـش درآمد را بـرای تولیدکنندگان و فـرآوری کنندگان به دنبال داشـته باشـد.

 

  • افزایش مصرف آبزیان پرورشی بخصوص ماهی کپور نقره ای

 

  • افزایش سرانه مصرف آبزیان کشور

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *